close article

Khóa Tournament - From The Ground Up
Sắp xếp theo

Tập 42: Cơ bản về Variance, Tilt và Mindset

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Game Selection (Chọn game). CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC"...

Tập 41: Game Selection

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Game Selection (Chọn game). CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC"...

Tập 40: Quản lý Bankroll khi đánh tour

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Quản lý Bankroll khi đánh tour. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG"...

Tập 39: Cách đánh heads up ở Postflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Cách đánh heads up ở Postflop. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG"...

Tập 38: Cách đánh Heads up ở Preflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Cách đánh Heads-up ở Preflop. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ"...

Tập 37: Cách đánh Short Handed

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Cách đánh Short Handed. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC"...

Tập 36: ICM ở Postflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là ICM ở Postflop. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC QUYỀN"...

Tập 35: ICM ở Preflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là ICM ở Preflop. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC QUYỀN"...

Tập 34: Cơ bản về ICM

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Cơ bản về ICM. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC"...

Tập 33: Call ở river

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Call ở river. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC QUYỀN"...
Khóa Tournament - From The Ground Up

Tập 42: Cơ bản về Variance, Tilt và Mindset

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 41: Game Selection

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 40: Quản lý Bankroll khi đánh tour

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 39: Cách đánh heads up ở Postflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 38: Cách đánh Heads up ở Preflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 37: Cách đánh Short Handed

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 36: ICM ở Postflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 35: ICM ở Preflop

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 34: Cơ bản về ICM

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

Tập 33: Call ở river

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm"...

toTopImg