close article

Khóa Cash Game - From The Ground Up
Sắp xếp theo

Bài 29: Chiến thuật có chọn lọc trong 3-Bet pot

Bài 29. Chiến thuật có chọn lọc trong 3-BET POT - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học"...

Bài 28: Bet thường xuyên trong 3-Bet pot

Bài 28. Bet thường xuyên trong 3BET - POT - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày"...

Bài 27: Chiến thuật check toàn range khi là người open Preflop

Bài 27. Range check khi là người Open Preflop - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày"...

Bài 26: Cách đánh vs Capped Range

Bài 26. Cách đánh VS CAPPED RANGE - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay"...

Bài 25: Khi nào nên call?

Bài 25. Khi nào nên Call? - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki"...

Bài 24: Khi nào nên fold?

Bài 24. Khi nào nên Fold - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki"...

Bài 23: Cách bluff ở River

Bài 23. Cách Bluff ở River - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki"...

Bài 22: Bắt bluff ở River

Bài 22. Bắt bluff ở River - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki"...

Bài 21: C-Bet ở Turn

Bài 21. C-BET ở Turn - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki hướng"...

Bài 20: Probe bet ở Turn

Bài 20. Probe Bet ở Turn - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki"...
Khóa Cash Game - From The Ground Up

Bài 29: Chiến thuật có chọn lọc trong 3-Bet pot

Bài 29. Chiến thuật có chọn lọc trong 3-BET POT - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From"...

Bài 28: Bet thường xuyên trong 3-Bet pot

Bài 28. Bet thường xuyên trong 3BET - POT - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the"...

Bài 27: Chiến thuật check toàn range khi là người open Preflop

Bài 27. Range check khi là người Open Preflop - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the"...

Bài 26: Cách đánh vs Capped Range

Bài 26. Cách đánh VS CAPPED RANGE - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up""...

Bài 25: Khi nào nên call?

Bài 25. Khi nào nên Call? - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được"...

Bài 24: Khi nào nên fold?

Bài 24. Khi nào nên Fold - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được"...

Bài 23: Cách bluff ở River

Bài 23. Cách Bluff ở River - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được"...

Bài 22: Bắt bluff ở River

Bài 22. Bắt bluff ở River - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được"...

Bài 21: C-Bet ở Turn

Bài 21. C-BET ở Turn - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được Việt"...

Bài 20: Probe bet ở Turn

Bài 20. Probe Bet ở Turn - Khóa học "From the ground up" HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!! Khóa học "From the ground up" được"...

toTopImg